Obchodní podmínky internetového obchodu MOSSA

Obsah

Internetový obchod cz.e-mossa.eu dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu vyplývají ze zákona o ochraně spotřebitele. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně výhodná než ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Proto ustanovení těchto Obchodních podmínek nemají za účel vylučovat ani omezovat jakákoliv práva spotřebitelů, která jim náleží podle kogentních právních předpisů, a jakékoli případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě, že ustanovení těchto Obchodních podmínek nejsou v souladu s výše uvedenými zákony, mají přednost tyto zákony a je třeba je uplatňovat.

1
Obecná ustanovení
1.1
Internetový obchod dostupný na internetové adrese cz.e-mossa.eu a dalších webech souvisejících s doménou cz.e-mossa.eu provozuje:

Marcin Błahyj a Piotr Błahyj, kteří vedou společně sdružení podnikatelů pod názvem MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. se sídlem v Toruni, zapsané do Centrálního registru hospodářské činnosti vedeného ministrem odpovědným za ekonomiku, které má: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, DIČ PL: 8792554728, IČ: 340440230, BDO: 000388568, adresa elektronické pošty: cz.store@e-mossa.eu.
1.2
Tyto Obchodní podmínky jsou určeny jak pro spotřebitele, tak i pro podnikatele využívající Internetový obchod.
1.3
Definice:
 1. Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
 2. Registrační formulář – formulář dostupný v Internetovém obchodě umožňující vytvoření Účtu.
 3. Objednávkový formulář – Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadat Objednávku.
 4. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení udělují právní způsobilost, která zadává Objednávku v rámci Internetového obchodu.
 5. Občanský zákoník – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zák. 1964 č. 16, pol. 93, ve znění pozdějších předpisů).
 6. Spotřebitel – fyzická osoba, která provádí s podnikatelem právní úkon, který není přímo spojen s její ekonomickou nebo profesní činností.
 7. Účet – Elektronická služba, označený individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem soubor zdrojů v informačním systému Poskytovatele, ve kterém se shromažďují údaje uvedené Odběratelem a informace o ním zadaných Objednávkách v Internetovém obchodě.
 8. Newsletter – Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytována Poskytovatelem prostřednictvím elektronické e-mailové pošty, která umožňuje všem Odběratelům, kteří ji používají, automaticky přijímat od Poskytovatele cyklický obsah následujících vydání Newsletteru, který obsahuje informace o Výrobcích, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.
 9. Výrobek; Zboží – movitý předmět dostupný v Internetovém obchodě, který je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem.
 10. Individuální podnikatel – fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její ekonomickou činností, pokud ze znění této smlouvy vyplývá, že táto nemá pro ní profesní povahu, která vyplývá zejména z předmětu její ekonomické činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti.
 11. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky.
 12. GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a ve věci volného pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Sb. zák. EU. L. z 2016 r., č. 119, str. 1, s pozd. novelizací);
 13. Internetový obchod (Obchod) – internetový obchod Poskytovatele dostupný na internetové adrese: cz.e-mossa.eu.
 14. Prodejce; Poskytovatel – Marcin Błahyj a Piotr Błahyj, kteří vedou společně sdružení podnikatelů pod názvem MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. se sídlem v Toruni, zapsané do Centrálního registru hospodářské činnosti vedeného ministrem odpovědným za ekonomiku, které má: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, DIČ PL: 8792554728, IČ: 340440230, BDO: 000388568, adresa elektronické pošty: cz.store@e-mossa.eu.
 15. Kupní smlouva – kupní smlouva Výrobku uzavírána nebo uzavřena mezi Zákazníkem a Prodejcem prostřednictvím Internetového obchodu.
 16. Elektronická služba – služba poskytovaná elektronickou cestou Poskytovatelem Odběrateli prostřednictvím Internetového obchodu.
 17. Odběratel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení udělují právní způsobilost, používající, nebo která hodlá používat Elektronickou službu.
 18. Uživatel – fyzická osoba, která využívá funkce Internetového obchodu, včetně Zákazníka nebo Příjemce služby / Odběratele.
 19. Zákon o ochraně spotřebitele – zákon ze dne 30. května 2014 o ochraně spotřebitele (Sb. zák. 2014 pol. 827 s novelizací).
 20. Objednávka – prohlášení o vůli Zákazníka podávané prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy.
2
Elektronické služby v internetovém obchodě
2.1
V Internetovém obchodě jsou dostupné následující Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář a Newsletter.
2.1.1
Účet – použití účtu je možné okamžitě poté, co Odběratel dokončí tři po sobě jdoucí kroky – (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) akceptaci Obchodních podmínek a politiky ochrany osobních údajů (3) kliknutí na pole „Zaregistrovat účet“. Účet pro Odběratele se rovněž tvoří automaticky během postupu zadávání Objednávky v souladu s bodem 2.1.2. Obchodních podmínek, pokud Odběratel ještě neměl účet v okamžiku zadávání Objednávky. Vlastnění účtu je nezbytné za účelem přijetí a zpracování Objednávky Internetovým obchodem. V Registračním formuláři je nezbytné, aby Odběratel uvedl následující údaje Odběratele: jméno a příjmení/název firmy, adresa elektronické pošty a heslo. Účet je založen výhradně pro účely zpracování Objednávek zadávaných v Internetovém obchodě a zejména umožňuje kontrolu stavu a historie jednotlivých Objednávek. Informace o založení Účtu bude zaslána na adresu elektronické pošty uvedené Odběratelem.
2.1.1.1
Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Odběratel má možnost, kdykoliv a bez uvedení důvodů, k odstranění Účtu (odstoupení od Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli, zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu: cz.store@e-mossa.eu nebo písemně na adresu: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko.
2.1.2
Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná v okamžiku přidání Zákazníkem prvního Výrobku do elektronického košíku v Internetovém obchodě. K zadání objednávky dojde poté, co zákazník dokončí celkem dva následující kroky – (1) po vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutí na stránkách Internetového obchodu pole „Objednávám s povinností zaplatit“ – do tohoto okamžiku existuje možnost samostatné modifikace zaváděných údajů (za tímto účelem je třeba se řídit zobrazovanými zprávami a informacemi dostupnými na stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nezbytné uvedení Zákazníkem následujících údajů týkajících se Zákazníka: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo orientační/popisné, poštovní směrovací číslo, město, země), adresa elektronické pošty, číslo kontaktního telefonu a údaje týkající se Kupní smlouvy: Výrobek/y, množství Výrobku/ů, místo a způsob dodání, způsob úhrady. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli je také nezbytné uvedení názvy společnosti a čísla DIČ.
2.1.2.1
Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a končí v okamžiku zadání Objednávky jeho prostřednictvím nebo okamžikem dřívějšího ukončení zadávání Objednávky jeho prostřednictvím Odběratelem.
2.1.3
Newsletter – používání Newsletteru probíhá okamžitě po zadání e-mailové adresy do pole adresy elektronické pošty, které je umístěno v zápatí stránek cz.e-mossa.eu „Newsletter“, a je viditelné na stránkách Internetového obchodu, a na kterou se mají zasílat další vydání Newsletteru, a kliknutí na pole „Přihlásit se“. K odběru Newsletteru se také můžete přihlásit označením příslušného zaškrtávacího políčka během zakládání Účtu nebo zadávání objednávky – v okamžiku vytvoření Účtu a potvrzení Uživatelem souhlasu se zasíláním Newsletteru v podobě elektronické zprávy, bude Odběratel přihlášen k odběru Newsletteru.
2.1.3.1
Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Odběratel má možnost, kdykoliv a bez uvedení důvodů k odhlášení se z odběru Newsletteru (zrušení Newsletteru) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli, zejména prostřednictvím elektronické adresy na adresu: cz.store@e-mossa.eu nebo také písemně na adresu: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko.
2.2
Technické požadavky, které jsou nezbytné pro spolupráci s ICT systémem, který používá Poskytovatel:
(1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu;
(2) přístup k elektronické poště;
(3) internetový prohlížeč:
 1. Chrome ve verzi 49 nebo novější se zapojenou službou JavaScript, nebo
 2. Firefox ve verzi 43 nebo novější se zapojenou službou JavaScript, nebo
 3. Microsoft Edge ve verzi 13 nebo novější se zapojenou službou JavaScript, nebo
 4. Opera ve verzi 36 nebo novější se zapojenou službou JavaScript, nebo
 5. Safari ve verzi 4 nebo novější se zapojenou službou JavaScript.;
 6. zapnutí v internetovém prohlížeči možnosti uložení souborů Cookies a služby Javascript.
2.3
Odběratel je povinen používat Internetový obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele a třetích stran. Odběratel je povinen zadávat údaje v souladu se skutečným stavem. Odběratel má zákaz poskytování obsahu protiprávní povahy.
2.4
Poskytovatel poskytuje Elektronické služby bez závad.
2.5
Způsob reklamačního řízení týkající se Elektronických služeb: Reklamace týkající se poskytování Elektronických služeb Poskytovatelem a ostatní reklamace spojené s činností Internetového obchodu (vyjma postupu reklamace Výrobku, která byla uvedena v bodě 6 Obchodních podmínek) může Odběratel podávat například:
 1. písemně na adresu: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko;
 2. v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu: cz.store@e-mossa.eu;
2.5.1
Doporučuje se, aby odběratel v popisu reklamace uvedl: (1) ) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druhu a data výskytu nesrovnalosti; (2) požadavky Odběratele; a (3) kontaktní údaje podávajícího reklamaci – to usnadní a zrychlí posouzení reklamace Poskytovatelem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze podobu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamace podané způsobem jiným než doporučovány.
2.5.2
Poskytovatel vyřizuje reklamaci okamžitě, ne později než ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne jejího podání.
2.6
Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů souvisejících s poskytovanými v rámci Internetových stránek služeb, přijímá Poskytovatel technická a organizační opatření odpovídající stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění získávání a úpravám osobních údajů zasílaných po internetu neoprávněnými osobami. Poskytovatel informuje odběratele na jeho žádost, v podobě ním zvolené, o jednotlivých ohroženích souvisejících s používáním jakýchkoliv služeb poskytovaných elektronickou cestou.
2.7
Uživatel, který používá Elektronickou službu Účtu, může zveřejňovat v Internetovém obchodě hodnocení.
2.8
Uživatel může rovněž vyjádřit souhlas se zpřístupněním hodnocení subjektům akceptováním speciálního pole v okamžiku podání objednávky. V případě poskytnutí souhlasu zákazník souhlasí s přenosem osobních údajů, včetně e-mailové adresy a informace o provedeném nákupu a průběhu transakce v Internetovém obchodě následujícím subjektům:
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
za účelem získání hodnocení o zakoupeném výrobku a/nebo Obchodě a jeho zveřejnění na stránkách jmenovaných subjektů. Souhlas výše popsaným subjektům lze poskytnout pokaždé při podání objednávky.
2.9
Pokud hodnocení zveřejněná Uživatelem v Internetovém obchodě představují díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (konsolidovaný text Sb. zák. z roku 2006, č. 90, pol. 631 s novelizací), Uživatel uvedený v bodě 2.7 výše dobrovolně zveřejňuje hodnocení v Internetovém obchodě a v okamžiku jejich vyhotovení (také v nedokončené podobě) uděluje Poskytovateli nevýhradní, bezplatnou a nepřenosnou licenci k použití Poskytovatelem těchto děl, což zahrnuje zejména zveřejnění děl v Internetovém obchodě, jakož i v jiných publikacích Poskytovatele. Licence se uděluje pro všechny oblasti použití, které jsou známy v době uzavření smlouvy o poskytování služeb, zejména pro oblasti použití stanovené v čl. 50 výše uvedeného zákona o autorských právech a právech s nim souvisejících a:
 1. v oblasti nahrávání a rozmnožování díla - vytváření stanovenou technikou kopií díla, včetně tiskařské, reprografické techniky, magnetického záznamu a digitální techniky;
 2. v oblasti oběhu originálu nebo kopií, na kterých je dílo zaznamenáno - uvedení do oběhu, půjčování nebo pronájem originálu nebo kopií;
 3. v oblasti distribuování díla jiným způsobem než stanoveným v písm. b) výše - veřejné provedení, vystavení, promítání, reprodukování a přenos a další přenos, a také veřejné zpřístupnění díla takovým způsobem, aby k němu mohl mít každý přístup na místě a v čase sebou zvoleným.
2.10
Uživatel přijímá na vědomí a akceptuje, že Internetový obchod není veřejným fórem pro publikování jakéhokoli obsahu, ale slouží k výměně skutečných a zákonných informací (včetně názorů, komentářů a hodnocení) týkajících se Elektronických služeb nebo Výrobků.
2.11
Poskytovatel může zbavit nebo omezit Uživateli právo na používání Elektronických služeb, s okamžitou účinností, v případě porušení Obchodních podmínek Uživatelem, zejména, pokud Uživatel:
 1. uvedl během registrace Účtu v Internetovém obchodě údaje, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální, zavádějící nebo porušující práva třetích stran;
 2. porušil osobní práva třetích stran prostřednictvím Internetového obchodu, zejména osobní práva ostatních zákazníků Internetového obchodu;
 3. dopustil se jiného jednání, které Poskytovatel uzná za chování neslučitelné s platnými právními předpisy nebo obecnými pravidly pro používání internetové sítě nebo poškozování dobrého jména Poskytovatele.
2.12
Uživatel se zavazuje zejména:
 1. neposkytovat a nešířit obsah zakázaný právními předpisy, např. obsah propagující násilí, znevažování nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích stran,
 2. používat Internetový obchod způsobem nenarušujícím jeho fungování, zejména použitím stanoveného software nebo zařízení,
 3. neprovádět takové činností jako: rozesílání nebo umísťování v rámci Internetového obchodu neobjednaných obchodních informací (spam),
 4. používat Internetový obchod způsobem neobtěžujícím jiné zákazníky,
 5. používat veškeré obsahy umístěné v rámci Internetového obchodu pouze v rozsahu vlastní potřeby,
 6. používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s předpisy platnými na území Polské republiky.
2.13
Odesláním Hodnocení Uživatel prohlašuje, že:
 1. zveřejněním Hodnocení prostřednictvím Internetového obchodu nedojde k porušení zákona, dobrých mravů ani žádných práv kohokoli jiného,
 2. zbavuje Prodejce veškerých nároků, které mohou vzniknout v souvislosti se zveřejněním Hodnocení prostřednictvím Internetového obchodu, včetně: zaplacení jakékoli dohodnuté nebo přiznané odměny, náhrady škody nebo odškodnění, odstranění následků porušení a jakýchkoli dalších nároků, jakož i nákladů, včetně nákladů na právní zastoupení, které s tím souvisí.
2.14
Přijetím těchto Podmínek se Uživatel zavazuje, že nebude zveřejňovat Hodnocení, které obsahují odkazy na externí webové stránky, mají propagační nebo reklamní charakter, obsahují údaje třetích stran nebo kterých obsah je považovaný za urážlivý.
2.15
Uživatel nemůže sám mazat ani upravovat hodnocení. Uživatel má právo požádat o odstranění nebo úpravu Hodnocení zasláním e-mailu na adresu: cz.store@e-mossa.eu.
3
Podmínky uzavírání kupní smlouvy
3.1
K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem dochází po předchozím podání Objednávky ze strany Zákazníka pomocí Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek.
3.2
Uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem vyžaduje vlastnění Účtu Zákazníkem. Pokud Zákazník podává Objednávku a nemá Účet, k založení Účtu dochází v rámci procesu podávání Objednávky v souladu s bodem 2.1.1. těchto Obchodních podmínek.
3.3
Cena Výrobku viditelná na stránkách Internetového obchodu je uvedena v českých korunách a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní Výrobku, který je předmětem Objednávky, a také o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovních služeb) a jiných nákladech, a pokud nelze určit výši těchto poplatků – o povinnosti jejich pojištění, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu během podávání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Zákazník vyjádří vůli být vázán Kupní smlouvou.
3.4
Postup uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě pomocí Objednávkového formuláře:
 1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem dochází po předchozím podání Objednávky ze strany Zákazníka v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek.
 2. Po podání Objednávky Prodejce neodkladně potvrzuje její obdržení a současně přijímá Objednávku ke zpracování. Potvrzení obdržení Objednávky a její přijetí ke zpracování probíhá zasláním Prodejcem Zákazníkovi příslušné e-mailové zprávy na uvedenou během podávání Objednávky adresu elektronické pošty Zákazníka, která obsahuje alespoň prohlášení Prodejce o obdržení Objednávky a o jejím přijetí ke zpracování a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. V okamžiku obdržení Zákazníkem výše uvedené e-mailové zprávy se uzavírá Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem. Kupní smlouva se uzavírá na dobu jejího plnění.
3.5
Uložení, zabezpečení a poskytnutí Zákazníkovi obsahu uzavřené Kupní smlouvy probíhá (1) poskytnutím těchto Obchodních podmínek na stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním Zákazníkovi e-mailové zprávy, o které se pojednává v bodě 3.4. těchto Obchodních podmínek. Obsah Kupní smlouvy je navíc uložen a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodejce.
4
Způsoby a termíny plateb za výrobky
4.1
Prodejce zpřístupňuje Zákazníkovi následující způsoby plateb z titulu Kupní smlouvy:
4.1.1
Elektronické platby a platby platební kartou – možné aktuální způsoby plateb jsou stanoveny na stránkách Internetového obchodu v informační záložce týkající se způsobů plateb a na webových stránkách https://www.paypal.com, https://www.idopayments.com, https://www.payu.pl. Vyúčtování transakcí elektronickými platbami a platební kartou je prováděno podle volby Zákazníka prostřednictvím níže uvedených servisů, které vedou služby elektronických plateb a platebních karet:
 1. PayPal.com – společnost PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. poschodí 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg,
 2. Payu.pl – Payu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko,
 3. IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polsko, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
Platby platební kartou dostupné přímo na stránkách Internetového obchodu jsou realizovány prostřednictvím IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polsko, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
4.1.2
Bankovní převody:
 • Zákazník provádí úhrady na bankovní účet Prodejce uvedený během podávání objednávky a v e-mailové zprávě potvrzující obdržení Objednávky Prodejcem.
V předmětu převodu je třeba uvést jméno, příjmení a číslo Objednávky.
4.1.3
Na dobírku, tzn. hotově při převzetí zásilky na dobírku, Hodnotu transakce je třeba uhradit kurýrovi, který Zboží doručuje. Je-li zvolena tato forma platby, Prodávající umožňuje Zákazníkovi uvést číslo svého bankovního účtu, aby tak Prodávajícímu usnadnil vrácení prostředků v případě vrácení nebo reklamace Zboží zakoupeného v Obchodě.
4.2
Splatnost:
V případě volby, že Zákazník zvolí elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, je Zákazník povinen provést platbu v termínu 10 kalendářních dní ode dne uzavření Kupní smlouvy.
5
Náklady, způsob a termíny dodání a převzetí výrobku
5.1
Dodání Výrobku Zákazníkovi je bezplatné, jedině že Kupní smlouva stanoví jinak. Náklady na dodání Výrobku (včetně poplatku za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou Zákazníkovi zobrazeny na jeho stránce a během podávání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Zákazník vyjádří vůli být vázán Kupní smlouvou.
5.2
Prodejce zpřístupní zákazníkovi následující způsoby dodání nebo převzetí Výrobku:
 1. Kurýrní zásilka DPD
 2. Kurýrní zásilka DHL
 3. Kurýrní zásilka GLS
5.3
Způsoby dodání Výrobků uvedeny v předchozím bodě se týkají zpravidla všech Výrobků. Avšak některé formy zásilek nemusí být dostupné s ohledem na specifikaci nebo rozměry nabízených výrobků, jak rovněž s ohledem na Zákazníkem zvolenou lokalizaci dodávky Objednávky. Přesné informace o existujících možnostech dodání daného výrobku se vždy nacházejí na jeho stránce. Lze je zkontrolovat kliknutím na "Dodání". V případě objednání několika výrobků existuje možnost vyloučení některých forem zásilky s ohledem na její nedostupnost pro jeden z objednávaných výrobků.
5.4
Termín dodání Výrobku Zákazníkovi je do 35 Pracovních dní. V případě Výrobků s různými termíny dodání, je dodacím termínem nejdéle uvedený termín, který ale nemůže přesáhnout 35 Pracovních dní. Termín dodání Výrobku Zákazníkovi sestává z:
 1. Doby zpracování objednávky Prodejcem – je to doba, ve které se Prodejce zavazuje připravit zboží pro předání Zákazníkovi nebo zaslání Výrobku Zákazníkovi. O době zpracování objednávky Prodejcem je Zákazník informován na stránce Výrobku./li>
 2. Doby zpracování zásilky – je stanovena v Pracovních dnech. Je to doba, ve které Přepravce doručí Výrobek Zákazníkovi. O době zpracování zásilky obsahující Výrobek je Zákazník informován na stránce Výrobku, jak i v záložce „Dodávka“.
Oba výše definovaná období by neměly přesáhnout celkově 35 pracovních dní a jsou společně chápány jako dodací lhůta.
5.5
Začátek dodací lhůty Výrobku Zákazníkovi se počítá následujícím způsobem: V případě, že si Zákazník zvolí způsob elektronických plateb nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodejce.
6A
Reklamace výrobků na základě záruky
Ustanovení této kapitoly se vztahují na reklamace Výrobků zakoupených Spotřebitelem nebo Podnikající fyzickou osobou do 31. prosince 2022, jakož i na Výrobky zakoupené Zákazníkem, který není Spotřebitelem nebo Podnikající fyzickou osobou, před tímto datem a po něm.
6A.1
Základ a rozsah odpovědnosti Prodejce vůči Zákazníkovi, pokud má prodaný Výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruka), jsou definovány obecně platnými zákony, zejména v Občanském zákoníku (zejména v čl. 556-576 Občanského zákoníku).
6A.2
Prodejce je povinen dodat Zákazníkovi Výrobek bez vad.
6A.3
Reklamace může být Zákazníkem podána například:
 1. písemně na adresu: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko;
 2. v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu: cz.store@e-mossa.eu;
 3. přihlášením se na svůj účet cz.e-mossa.eu, a následně v panelu reklamací výběrem zboží na reklamaci.
6A.4
Doporučuje se, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména typu a data vyskytnutí se vady; (2) požadavek na způsob přivedení Výrobku do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby, která podává reklamaci – to usnadní a urychlí posouzení reklamace Prodejcem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze podobu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamace podané způsobem jiným než doporučovány.
6A.5
Prodejce vyřizuje reklamaci Zákazníka okamžitě, ne později než ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne jejího podání. Neodpovězení Prodejce ve výše uvedené lhůtě znamená, že Prodejce považoval reklamaci za oprávněnou.
6A.6
Zákazník, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen dodat vadný Výrobek na náklady Prodejce na následující adresu: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko. Pokud by s ohledem na typ Výrobku nebo způsob jeho namontování bylo doručení Výrobku Zákazníkem příliš obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Výrobek Prodejci na místě, ve kterém se Výrobek nachází.
6B
Reklamace výrobků na základě nesouladu se smlouvou
Ustanovení této kapitoly se vztahují na reklamace Výrobků zakoupených Spotřebitelem a Podnikající fyzickou osobou od 1. ledna 2023.
6B.1
Není-li prodaný Výrobek ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou, Prodejce nese odpovědnost vůči Zákazníkovi, který je Spotřebitelem nebo Podnikající fyzickou osobou, a uznává reklamace z tohoto důvodu na základě ustanovení Zákona o právech spotřebitelů týkajících se nesouladu zboží s kupní smlouvou (§ 43a a násl. Zákona o právech spotřebitelů).
6B.2
V případě nesouladu Výrobku s Kupní smlouvou, může Zákazník uvedený v bodu 6B.1 výše požadovat opravu Výrobku nebo jeho výměnu. Pokud uvedení Výrobku do souladu s Kupní smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady na straně Prodejce, může Prodejce výrobek vyměnit, pokud Zákazník požadoval opravu, nebo Výrobek opravit, pokud Zákazník požadoval výměnu. Pokud oprava a výměna nejsou možné nebo by vyžadovaly nadměrné náklady na straně Prodejce, může Prodejce odmítnout uvést Výrobek do souladu s Kupní smlouvou a Zákazník může podat žádost uvedenou v bodu 6B.4 níže. Při posuzování „nadměrných nákladů“ přihlíží Prodejce ke všem okolnostem projednávané věci.
6B.3
V případech uvedených v bodu 6B.2 výše, Zákazník zpřístupňuje Prodejci Výrobek, který má být opraven nebo vyměněn. Prodejce opraví nebo vymění Výrobek v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy Zákazník informoval Prodejce o neshodě Výrobku, a to bez zbytečných obtíží pro Zákazníka. Prodejce nese náklady na opravu nebo výměnu Výrobku a zajistí vyzvednutí Výrobku na vlastní náklady. Za účelem vyzvednutí Výrobku Prodejce zpřístupní Zákazníkům uvedeným v bodu 6B.1 bezplatný způsob vyzvednutí reklamovaného Výrobku prostřednictvím kurýrní společnosti po podání reklamace Zákazníkem.
6B.4
V případě zjištění nesouladu Výrobku s Kupní smlouvou může Zákazník uvedený v bodu 6B.1 požadovat snížení ceny nebo vrácení ceny z důvodu odstoupení od smlouvy, pokud:
 1. Prodejce odmítl uvést Výrobek do souladu s Kupní smlouvou v souladu s ustanovením bodu 6B.2 výše;
 2. Prodejce neuvedl Výrobek do souladu s Kupní smlouvou v souladu s ustanovením bodu 6B.2 výše;
 3. nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou trvá i přes snahu Prodejce uvést zboží do souladu s Kupní smlouvou;
 4. nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy bez předchozího uplatnění ochranných opatření uvedených v bodu 6B.2 výše;
 5. z prohlášení Prodejce nebo z okolností je zřejmé, že Prodejce neuvede Výrobek do souladu s Kupní smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro Zákazníka.
6B.5
Snížená cena zůstává v takovém poměru k ceně Výrobku, v jakém zůstává hodnota Výrobku, který je v souladu s Kupní smlouvou, k hodnotě Výrobku, který v souladu s Kupní smlouvou není. Prodejce uhradí Zákazníkovi dlužnou částku z titulu snížení ceny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení vyjádření Zákazníka ke snížení ceny.
6B.6
Zákazník nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, pokud je nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou nepodstatný. Předpokládá se, že nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou je podstatný. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazník povinen neprodleně Prodejci Výrobek na jeho náklady vrátit. Prodejce vrátí Zákazníkovi cenu Výrobku neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení Výrobku.
6B.7
Pokud se nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou týká pouze některých Výrobků dodaných na základě Kupní smlouvy, může Zákazník od Kupní smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k těmto Výrobkům. Výjimkou je situace, kdy Zákazník může odstoupit od Kupní smlouvy u všech Výrobků, pokud od Zákazníka nelze rozumně očekávat, že by mohl chtít ponechat si pouze Výrobky, které jsou v souladu s Kupní smlouvou.
6B.8
Prodejce vrátí cenu za Výrobky stejným způsobem platby, který Zákazník použil při jejich úhradě, ledaže Zákazník bude výslovně souhlasit s jiným způsobem vrácení peněz, který Zákazníkovi nezpůsobuje žádné náklady.
6B.9
Prodejce odpovídá za nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou, který existoval v okamžiku jeho dodání a který se projeví do dvou let od tohoto okamžiku, pokud není doba použitelnosti Výrobku stanovená Prodejcem delší. Nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou, který se projevil před uplynutím dvou let od dodání Výrobku, se předpokládá za existující v době jeho dodání, pokud se neprokáže opak nebo pokud tuto domněnku nelze uvést do souladu s povahou Výrobku nebo povahou nesouladu Výrobku s Kupní smlouvou.
6B.10
Prodejce neodpovídá za nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou, pokud Zákazník uvedený v bodu 6B.1 výše nejpozději v okamžiku uzavření Kupní smlouvy obdržel jasnou informaci, že zakoupený Výrobek je nekompletní (např. výrobek s poškozením, znečištěním apod.) a akceptoval absenci určité vlastnosti Výrobku.
6B.11
Zákazník, který uplatňuje svá práva z důvodu nesouladu Výrobků s Kupní smlouvou, je povinný svůj požadavek nahlásit:
 1. písemně na adresu: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko;
 2. v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu: cz.store@e-mossa.eu;
 3. přihlášením se na svůj účet cz.e-mossa.eu, a následně v panelu reklamací výběrem Zboží na reklamaci.
7
Mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání pohledávek, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům
7.1
Zákazník, který je Spotřebitelem, může v případě zájmu využít mimosoudní způsoby posouzení reklamace a vymáhání nároků. Spory týkající se internetových nákupů lze řešit prostřednictvím mediačního řízení před Vojvodskými inspektoráty obchodní inspekce nebo jednání u smírčího soudu při Vojvodském inspektorátu obchodní inspekce. Internetové adresy jednotlivých Vojvodských inspektorátů obchodní inspekce se nacházejí na adrese http://www.polubowne.uokik.gov.pl/download/rejestr_podmiotow.xlsx. Spotřebitel může rovněž využít jiné metody mimosoudního řešení a např. podat svoji stížnost prostřednictvím internetové platformy EU ODR, dostupné na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8
Právo na odstoupení od smlouvy (týká se kupních smluv uzavřených od 25. prosince 2014)
8.1
Zákazník, který je Spotřebitelem nebo Individuálním podnikatelem, který uzavřel Kupní smlouvu, může v souladu s platnými předpisy ve lhůtě 14 kalendářních dní od ní odstoupit bez uvedení důvodu a bez toho, aby nesl náklady, vyjma nákladů stanovených v bodě 8.8 Obchodních podmínek.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, musí Spotřebitel nebo Individuální podnikatel informovat Prodejce, firmu MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. se sídlem v Toruni, ul. Barwna 53, e-mailová adresa: cz.store@e-mossa.eu, o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením, například:
 1. písemnou formou na adresu: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko;
 2. v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu: cz.store@e-mossa.eu;
 3. přihlášením se na svůj účet cz.e-mossa.eu, a následně v panelu vrácení výběrem zboží na vrácení.
Spotřebitel nebo Individuální podnikatel může použít vzor formuláře na odstoupení od smlouvy, ale to není povinné.
Pro zachování lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, aby Spotřebitel nebo Individuální podnikatel odeslal informaci týkající se provedení příslušícího mu práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.
8.2
Příkladný vzor formuláře na odstoupení od smlouvy je připojen v příloze č. 2 k Zákonu o právech spotřebitele a navíc je k dispozici v bodě 11 Obchodních podmínek. Spotřebitel nebo Individuální podnikatel může použít vzor formuláře, ale to není povinné.
8.3
Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
 1. pro smlouvu, v plnění které Prodejce vydává Výrobek a je zavázán k přenesení jeho vlastnictví (např. Kupní smlouva) – od převzetí Výrobku do vlastnictví Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele nebo jím určenou třetí stranou jinou než převozce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více Výrobků, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo po částech – od převzetí vlastnictví posledního Výrobku, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelné dodávce Výrobků po dobu určitou – od převzetí vlastnictví prvního z Výrobků;
 2. pro ostatní smlouvy – ode dne uzavření smlouvy.
8.4
V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
8.5
Prodejce má povinnost neodkladně, ne později než ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli nebo Individuálnímu podnikateli všechny nim provedené platby, včetně nákladů na dodání Výrobku (vyjma nákladů uvedených v bodě 8.8. Obchodních podmínek). Prodejce provede vrácení platby použitím stejného způsobu úhrady, který použil Spotřebitel nebo Individuální podnikatel, jedině že Spotřebitel nebo Individuální podnikatel dal jasný souhlas s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodejce nenavrhl, že sám převezme Výrobek od Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele, může se zdržet vrácení plateb obdržených od Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele do okamžiku obdržení Výrobku zpět nebo dodání Spotřebitelem nebo Individuálním podnikatelem důkazu o jeho odeslání, v závislosti na tom, ke které události došlo dříve.
8.6
Spotřebitel nebo Individuální podnikatel má povinnost neodkladně, ne později než ve lhůtě 14 dní ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy, vrátit Výrobek Prodejci nebo ho předat osobě, kterou Prodejce pověřil k převzetí, jedině že by Prodejce navrhl, že Výrobek převezme sám. Pro zachování termínu stačí odeslání Výrobku před jeho uplynutím. Spotřebitel nebo Individuální podnikatel může vrátit Výrobek na adresu: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko.
8.7
Spotřebitel nebo Individuální podnikatel nese odpovědnost za snížení hodnoty Výrobku, které je výsledkem jeho používání způsobem nad rámec toho, co je nezbytné pro určení povahy, vlastností a fungování Výrobku.
8.8
Možné náklady spojené s odstoupením od smlouvy ze strany Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele, které je povinen nést Spotřebitel nebo Individuální podnikatel:
 1. Pokud si Spotřebitel nebo Individuální podnikatel zvolil způsob dodání Výrobku jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, Prodejce není povinen vrátit Spotřebiteli nebo Individuálnímu podnikateli dodatečné náklady, které mu vznikly.
 2. Spotřebitel nebo Individuální podnikatel nese přímé náklady na vrácení Výrobku.
8.9
Právo na odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele je vyloučeno ve vztahu ke smlouvám:
 1. o poskytování služeb, pokud podnikatel poskytl v plném rozsahu službu s jasným souhlasem Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele, který byl před začátkem poskytnutí informován, že po splnění závazku podnikatelem ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
 2. ve kterých cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými podnikatel nemá kontrolu, a které se mohou vyskytnout před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy;
 3. ve kterých je předmětem služby neprefabrikovaná věc, vyrobena podle specifikace Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele, nebo která slouží k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
 4. ve kterých je předmětem služby věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátkou dobu trvanlivosti;
 5. ve kterých je předmětem služby věc doručená v zapečetěném obalu, a kterou po otevření balení nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
 6. ve kterých jsou předmětem služby věci, které po dodání, s ohledem na svůj charakter, budou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
 7. ve kterých jsou předmětem služeb alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, a k jejichž dodání může dojít teprve po uplynutí 30 dní, a kterých hodnota závisí od výkyvů na trhu, nad kterými podnikatel nemá kontrolu;
 8. ve kterých Spotřebitel nebo Individuální podnikatel jasně žádal, aby podnikatel k němu přijel za účelem provedení nutné opravy nebo údržby; pokud podnikatel poskytuje navíc jiné služby než ty, kterých provedení Spotřebitel nebo Individuální podnikatel žádal, nebo dodává věci jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy přísluší Spotřebiteli nebo Individuálnímu podnikateli v rozsahu dodatečných služeb nebo předmětů;
 9. ve kterých jsou předmětem služeb zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávány v zapečetěném balení, pokud bylo balení otevřeno po dodání;
 10. o doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
 11. uzavřené cestou veřejné aukce;
 12. o poskytování ubytovacích služeb jiných než pro rezidenční účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby pro volný čas, zábavní, sportovní nebo kulturní akce, pokud smlouva stanoví den nebo dobu poskytování služby;
 13. o dodání digitálního obsahu, který není uložený na fyzickém nosiči, pokud poskytování služby začalo s jasným souhlasem Spotřebitele nebo Individuálního podnikatele před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy a po informování ho ze strany podnikatele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
9
Ochrana osobních údajů
9.1
Správcem databáze Zákazníků Internetového obchodu je MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. se sídlem v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, dále jen „Správce“.
9.2
Osobní údaje Zákazníků Internetového obchodu jsou uchovávány Správcem a jsou vhodně zabezpečené v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a ve věci volného pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“.
9.3
Osobní údaje Zákazníků budou zpracovány za účelem:
 1. plnění Kupní smlouvy, tj. na základě č. 6 odst. 1 písm. b GDPR
 2. zasílání obchodních informací pro marketingové účely vlastních výrobků a služeb Správce, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR,
 3. zveřejnění Zákazníkem hodnocení výrobků nebo elektronických služeb, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
9.4
Osobní údaje Zákazníků budou shromažďovány v případě jejich dobrovolného předání prostřednictvím podání Objednávky, prostřednictvím kontaktu se Správcem nebo prostřednictvím založení Účtu.
9.5
Zákazník během registrace nebo později může vyjádřit souhlas s doručováním Newsletteru na uvedenou e-mailovou adresu. Vyjádření výše uvedeného souhlasu je rovnocenné s vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních údajů Správcem za účelem realizace přímého marketingu vlastních výrobků a se zasláním elektronickou cestou na uvedenou e-mailovou adresu obchodních informací stanovených v zákoně ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou. Vyjádřený souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.
9.6
Po provedení smlouvy nebo odstranění účtu Zákazníka bude zpracování osobních údajů Zákazníka omezeno, a po uplynutí období zpracování stanovených v právních předpisech budou tyto údaje odstraněny, jedině že Zákazník vyjádří jednoznačný souhlas s dalším použitím těchto údajů Správcem.
9.7
Zákazníci Obchodu mají právo na přístup a opravu sebou uvedených informací, které jsou osobními údaji, a navíc mají právo požadovat přístup k sebou uvedeným informacím, které jsou osobními údaji, právo jejich opravy, odstranění nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, a také přenos údajů. Zákazník má rovněž právo kdykoliv zrušit vyjádřený souhlas bez vlivu na zákonnost zpracování, k němuž došlo na základě souhlasu před jeho zrušením, a právo podat stížnost u dozorčího orgánu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
9.8
Politika Ochrany osobních údajů internetového obchodu cz.e-mossa.eu podrobně upravující problematiku ochrany osobních údajů, cookies a provozních údajů je k dispozici na https://cz.e-mossa.eu/cs/terms/politika-ochrany-osobnich-udaju-20.html.
10
Závěrečná ustanovení
10.1
Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu jsou uzavírány v češtině.
10.2
Změna Obchodních podmínek:
10.2.1
Poskytovatel si vyhrazuje právo na provádění změn těchto Obchodních podmínek na základě těchto stanovených pravidel. Veškeré změny budou zveřejňovány v podobě sjednoceného textu obsahujícího změny Obchodních podmínek na stránkách obchodu cz.e-mossa.eu včetně informací o provedených změnách a nabývají platnosti v termínu, který pokaždé určí Poskytovatel, ne kratším než 7 dní od okamžiku zveřejnění na stránkách změněné verze Obchodních podmínek. Změny Obchodních podmínek se nevztahují na objednávky zadané před vstupem změn v platnost, tyto objednávky budou prováděny na základě stávajících pravidel. Navíc provedení nákupu v internetovém obchodě cz.e-mossa.eu vyžaduje pokaždé seznámení se s aktuální verzí Obchodních podmínek a jejich akceptaci.
10.2.2
V případě uzavření na základě těchto Obchodních podmínek smluv trvalého charakteru (např. poskytování Elektronické služby – Účet) změněné Obchodní podmínky zavazují Odběratele, pokud byly dodrženy požadavky stanovené v článcích 384 a 384[1] občanského zákoníku, to znamená Odběratel byl o změně řádně vyrozuměn a nevypověděl smlouvu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, kdyby změna Obchodních podmínek měla za následek zavedení jakýchkoliv nových poplatků nebo zvýšení stávajících, Odběratel, který je spotřebitelem má právo na odstoupení od smlouvy.
10.2.3
V případě uzavření na základě těchto Obchodních podmínek smluv jiného charakteru než trvalé smlouvy (např. Kupní smlouva) nebudou změny Obchodních podmínek žádným způsobem narušovat nabytá práva Odběratelů/Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli přede dnem vstupu změn Obchodních podmínek v platnost, zejména změny obchodních podmínek nebudou mít vliv na již zadávané nebo zadané Objednávky a uzavřené, realizované nebo plněné Kupní smlouvy.
10.3
Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží vypracované ve Vídni dne 11. dubna 1980 a Úmluvy o omezení mezinárodního prodeje zboží vypracované v New Yorku dne 14. 6. 1974 se vylučují.
10.4
Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: Občanského zákoníku; zákonu o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sb. zák. 2002 č. 144, pol. 1204 s novelizací); pro Kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. zák. z roku 2014, položka 827, s novelizací) a jiné příslušné ustanovení obecně platného práva, s výhradou bodu 10.6
10.5
Volba polského práva nezbavuje spotřebitele ochrany, která mu byla poskytnuta na základě ustanovení, která nelze ve smlouvě vyloučit podle práva země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště, pod podmínkou, že podnikatel: (1) vykonává svoji ekonomickou nebo profesní činnost v zemi, ve které má spotřebitel místo obvyklého pobytu; nebo (2) jakýmkoliv způsobem směřuje takovou činnost do té země nebo do několika zemí včetně této země, a smlouva spadá do rozsahu této činnosti.
10.6
V souladu s čl. 6 odst. 2 Nařízení Řím I, Prodejce/Poskytovatel provádí volbu polského práva jako vhodného pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli, včetně Kupních smluv, smluv týkajících se poskytování Elektronických služeb. Polské právo provádí směrnici č. 2011/83/EU z října 2014, která sjednocuje evropské předpisy v oblasti smluv uzavřených na dálku, a to i prostřednictvím internetu. Poskytovatel bude respektovat příznivější právo spotřebitelů nebo podnikatelů podle práva obvyklého pobytu spotřebitele nebo podnikatele.
10.7
Internetový obchod cz.e-mossa.eu respektuje a do své činnosti implementuje zásady vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o neodůvodněném zeměpisném blokování a jiných formách diskriminace zákazníků z důvodu státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa podnikání na vnitřním trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES. Přístup do internetového obchodu, včetně všech Objednávek zadaných jeho prostřednictvím se bude provádět na základě podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách, bez ohledu na státní příslušnost Zákazníka, místo bydliště nebo místo podnikání. Obchod cz.e-mossa.eu nepřesměrovává na jiné verze rozhraní Obchodu z důvodu státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa podnikání Zákazníka bez předchozího výslovného souhlasu Zákazníka nebo Odběratele. Obchod cz.e-mossa.eu neuplatňuje a nebude uplatňovat žádná jiná kritéria, která jsou obecně považována za diskriminační, včetně těch, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném Nařízení. Podporovaná místa dodání Výrobků (země doručení) bude Prodejce průběžně označovat, aktualizovat a zpřístupňovat Zákazníkům a Odběratelům.
11
Vzor formuláře o odstoupení od smlouvy
Stáhnout

pixel