Politika ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení
1.
Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je Marcin Błahyj, který vede ekonomickou činnost pod názvem Błahyj Marcin MOSSA se sídlem v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, číslo DIČ: 8792402272, IČ: 340352543 a Piotr Błahyj, který vede ekonomickou činnost pod firmou MOSSA Piotr Błahyj se sídlem v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, číslo DIČ: 8792429319, IČ: 341215630, kteří vedou společně sdružení podnikatelů pod názvem MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. se sídlem v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, DIČ: 8792554728, IČ: 340440230, adresa elektronické pošty: cz.store@e-mossa.eu - dále jen „Správce“ a které je zároveň Poskytovatelem Internetového obchodu a Prodejcem. Kontaktní údaje Správce vašich osobních údajů jako Zákazníku, jsou uvedeny níže:

Marcin Błahyj, Piotr Błahyj
ul. Barwna 53
87-100 Toruň
e-mailová adresa: dane.osobowe@e-mossa.eu
2.
Osobní údaje Zákazníka se zpracovávají v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a ve věci volného pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ a příslušnými vnitrostátními právními předpisy, tj. mimo jiné Zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (Sb. zák. pol. 1000 s pozd. novelizací) a Zákonem o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sb. zák. z 2017 pol. 1219, s pozdější novelizací).
3.
Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, a zejména zajišťuje, že nim shromažďovány údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem a shromažďovány pro stanovené zákonné účely a nepodrobené dalšímu zpracování, které není v souladu s těmito účely. Zpracovávání osobních údajů Správcem je věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány. Osobní údaje jsou uchovávány v podobě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle než je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování.
4.
Správce chrání osobní údaje před zpřístupněním nebo zveřejněním neoprávněným osobám, před ztrátou, poškozením nebo neoprávněnou modifikací pomocí použití správných systémových a technických zabezpečení.
5.
Použité v Politice ochrany osobních údajů pojmy znamenají:
 1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení udělují právní způsobilost, která zadává Objednávku v rámci Obchodu;
 2. Uživatel – každá osoba, která používá stránky Internetového obchodu, ve prospěch které mohou být poskytovány služby elektronickou cestou, nebo se kterou může být uzavřená Kupní smlouva;
 3. Internetový obchod (Obchod) – internetový servis dostupný na cz.e-mossa.eu, prostřednictvím kterého může Zákazník zadávat Objednávky;
 4. Prodejce – Marcin Błahyj a Piotr Błahyj, kteří vedou společně sdružení podnikatelů pod názvem MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. se sídlem v Toruni, zapsané do Centrálního registru hospodářské činnosti vedeného ministrem odpovědným za ekonomiku, které má: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, DIČ PL: 8792554728, IČ: 340440230, BDO: 000388568, e-mailová adresa: cz.store@e-mossa.eu;
 5. Kupní smlouva – kupní smlouva na zboží ve smyslu Občanského zákoníku, uzavřená mezi MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. a Zákazníkem, uzavírána s využitím internetového servisu Obchodu;
 6. Objednávka – prohlášení vůle Zákazníka, směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, určující zejména druh a počet zboží.
Účel, rozsah a předmět zpracovávání údajů a příjemci údajů
6.
Účel, rozsah a příjemci údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývají z akcí provedených Zákazníkem v Internetovém obchodě.
7.
Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění Kupní smlouvy, dobrovolně uvedené Zákazníkem v okamžiku vytvoření účtu v Internetovém obchodě za účelem zadání objednávky v Internetovém obchodě.
8.
Pokaždé je rozsah uvedených údajů k uzavření Kupní smlouvy uveden dříve na stránkách Internetového obchodu.
9.
Zákazník během registrace nebo později může vyjádřit souhlas s doručováním Newsletteru na uvedenou e-mailovou adresu. Vyjádření výše uvedeného souhlasu je rovnocenné s vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních údajů Správcem za účelem realizace přímého marketingu vlastních výrobků a se zasláním elektronickou cestou na uvedenou e-mailovou adresu obchodních informací stanovených v Zákoně ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou. Vyjádřený souhlas je dobrovolný a Zákazník jej může kdykoli odvolat výběrem možnosti „Odhlásit“ na stránkách Internetového obchodu v místě pro aktivaci služby newsletter, nebo informováním Správce pomocí e-mailové adresy: dane.osobowe@e-mossa.eu.
10.
Účely zpracování osobních údajů Zákazníků Správcem jsou:
 1. uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb a posouzení reklamací (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů);
 2. přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb Správce (čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR, tedy subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů);
 3. marketingové, analytické a statistické činnosti prováděné jak Správcem nebo jeho partnery (včetně těch, kteří jsou uvedeni v bodě 11 níže), tak i dalšími subjekty (tzv. třetími stranami), se kterými Správce spolupracuje (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany).
11.
Příjemci osobních údajů Zákazníků Internetového obchodu jsou subjekty, které poskytují služby spojené s plněním Kupní smlouvy. Správce poskytuje pouze údaje nezbytné k provedení konkrétní činnosti v rámci Kupní smlouvy:
 1. v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě používá způsob doručení poštovní zásilkou nebo zásilkou kurýrem, Správce poskytne shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému Přepravci nebo Zprostředkovateli doručujícímu zásilky na žádost Správce, tj.:
  • DHL - DHL Parcel Polska Sp. Z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Varšava, Polsko
  • DPD Polska Sp. z o.o., Mineralna 15, 02-274,Varšava, Polsko
  • GLS - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Polsko
 2. v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě používá elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, Správce poskytne shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který zpracovává výše uvedené platby v Internetovém obchodě, tj .:
  • Paypal - společnost PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. poschodí 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
  • Payu – společnost PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko
  • IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polsko, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251
 3. Správce zpřístupňuje osobní údaje subjektu, který provozuje informační systém Internetového obchodu, tj: IAI S.A. se sídlem ve Štětíně, ul. Piastów 30, 71-064 Štětín, Polsko.
12.
Správce nepoužívá mechanismy pro automatizované rozhodování, zejména údaje nejsou profilovány ve smyslu čl. 13 bodu 2 písm. f GDPR.
Cookies a provozní údaje
13.
Internetový obchod cz.e-mossa.eu neshromažďuje automatickým způsobem žádné údaje, vyjma údajů obsažených v souborech Cookies během samotného používání webových stránek obchodu.
14.
Soubory Cookies (koláče) jsou malé textové informace ve formě textových souborů zasílané serverem internetového obchodu a uchovávané a ukládané na straně osoby, která navštíví stránky Internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu – v závislosti jaké zařízení používá návštěvník našeho Internetového obchodu. Tyto obsahují jisté informace spojené s používáním Zákazníky Internetového obchodu cz.e-mossa.eu. Dočasné soubory Cookies jsou odstraňovány v okamžiku zavření prohlížeče, zatímco trvalé soubory Cookies jsou uchovávány také po dokončení vašeho používání webových stránek. Soubory Cookies zrychlují a usnadňují používání Internetového obchodu. Podrobné informace týkající se souborů Cookies, a také historii jejich vzniku lze mimo jiné najít zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Typy souborů Cookies využívané cz.e-mossa.eu jsou:
 1. Cookies relace – fungují pouze během prohlížení zákazníkem webových stránek obchodu cz.e-mossa.eu, zajišťují správnost jejich fungování a jsou využívány serverem obchodu pro uchovávání informací o aktivitách osoby, která si je prohlíží, což znamená, že v případě přerušení spojení se serverem se může zákazník vrátit na stejné místo na stránkách.
 2. Trvalé cookies – zůstávají v zařízení zákazníka po návštěvě webových stránek obchodu cz.e-mossa.eu, což znamená, že webové stránky si mohou zapamatovat nastavení zákazníka během dalších návštěv stránek, což usnadňuje navigaci a zapamatovává si preference Zákazníka (např. zapamatování si výrobků umístěných do košíku, oblíbených položek ze sortimentu, jazykové verze, výrobků, které zajímají zákazníka apod.).
 3. Cookies externích subjektů – (ang. third parties cookies) – jsou soubory, které pocházejí např. z reklamních serverů, serverů firem a dodavatelů služeb (např. vyhledávače nebo map umístěných na stránkách), které umožňují přizpůsobení zobrazovaných stránek preferencím a zvykům zákazníka.
15.
Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech Cookies během používání návštěvníky stránek Internetového obchodu za následujícími účely:
 1. identifikace Příjemců jako přihlášených v Internetovém obchodě a zobrazování, že jsou přihlášeni;
 2. zapamatování lokalizace Uživatele za účelem přizpůsobení dodávaných informací Uživateli se zohledněním jeho lokalizace;
 3. analýza sledovanosti na základě anonymních statistik s cílem pochopit, jakým způsobem Uživatelé používají Internetový obchod za účelem zlepšení struktury a funkčnosti Internetového obchodu;
 4. pomoci přizpůsobit nabízené Správcem výrobky individuálním preferencím a skutečným potřebám uživatelů, včetně zrychleného vyhledávání výrobků v Obchodě, jakož i personalizace komunikace a zobrazování obsahu;
 5. zdokonalování Obchodu provedením odhadů týkajících se statistik využití Obchodu;
 6. zapamatování si Výrobků přidaných do košíku za účelem provedení Objednávky a udržení relace Uživatele v rámci Obchodu;
 7. zapamatování si údajů z vyplňovaných Objednávkových formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů k Internetovému obchodu;
 8. přizpůsobení obsahu stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Příjemce (např. týkajících se barev, velikosti písma, uspořádání stránek) a optimalizace používání stránek Internetového obchodu;
 9. vedení anonymních statistik prezentujících způsob používání stránek Internetového obchodu;
 10. pokud Správce získá předchozí informovaný souhlas uživatele, může Správce používat soubory cookies, tagy nebo jiné podobné funkce k získání informací, které umožňují zobrazování reklam jak z Obchodu, tak z webových stránek třetích stran nebo jiným způsobem, na základě analýzy návyků uživatele při prohledávaní.
Správce služby používá soubory Cookies k výše uvedeným cílům mimo jiné ve spolupráci s:
 1. prezentování multimediálních obsahů na webových stránkách Servisu, které se stahují z externího internetového servisu:
  • www.youtube.com (správce Cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
 2. shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů:
  • Google Analytics (správce Cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • IAI-Shop.com (správce cookies - IAI S.A. se sídlem v Polsku: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Štětín)
  • Microsoft Advertising (správce Cookies - Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Irsku: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 3. prezentování reklam přizpůsobených preferencím Uživatele pomocí nástroje internetové reklamy:
  • Google AdSense (správce Cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • Facebook.com (správce cookies - Facebook Inc se sídlem v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Microsoft Advertising (správce Cookies - Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Irsku: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 4. přihlášení se k servisu pomocí účtu v jiném servisu:
  • Facebook Connect (správce Cookies - Facebook Inc se sídlem v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Google (správce Cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • LinkedIn (správce Cookies: LinkedIn se sídlem v USA: 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085);
 5. používání interaktivních funkcí za účelem propagace servisu pomocí sociálních servisů:
  • twitter.com (správce Cookies - Twitter Inc. se sídlem v USA: 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (správce cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • Facebook.com (správce Cookies - Facebook Inc se sídlem v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Pinterest (správce Cookies - Pinterest, Inc. se sídlem USA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
 6. prezentování hodnocení na webových stránkách Servisu, které jsou stahovány z externího internetového servisu, jak i za účely zveřejňování hodnocení zakoupeného výrobku a/nebo Internetového obchodu a jeho sdílení na stránkách níže jmenovaných subjektů, s předchozím získáním souhlasu Zákazníka (příslušné zaškrtávací políčko v procesu objednávky):
  • Google (správce Cookies - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
  přičemž tento souhlas může být kdykoliv zrušen Zákazníkem zasláním zprávy na e-mailovou adresu: dane.osobowe@e-mossa.eu.
16.
Standardně většina prohlížečů na internetu, které jsou k dispozici na trhu, implicitně akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost stanovení podmínek používání souborů Cookies pomocí nastavení vlastního internetového prohlížeče. To znamená, že lze např. částečně (např. časově) omezit nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies – avšak v tom posledním případu to může mít vliv na některé funkčnosti Internetového obchodu (například nebude možné projít procesem Objednávky přes Objednávkový formulář s ohledem na to, že nebudou zapamatovány Výrobky v košíku během dalších kroků zadávání Objednávky).
17.
Nastavení internetového prohlížeče v oblasti souborů Cookies jsou podstatná z hlediska souhlasu s používáním souborů Cookies naším Internetovým obchodem – v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Pokud takový souhlas chybí, mělo by se odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče pro Cookies.
18.
V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů Cookies nebo odstranit trvalé soubory Cookies, použitím příslušných možností vašeho internetového prohlížeče. V případě problémů doporučujeme použít soubor pomoc prohlížeče nebo kontaktovat výrobce prohlížeče, který používáte.
19.
Podrobné informace na téma změny nastavení týkajících se souborů Cookies a jejich samostatného odstraňování v nejoblíbenějších internetových prohlížečích jsou dostupné v oddělení pomoc internetového prohlížeče a na níže uvedených stránkách (stačí kliknout na uvedený odkaz):
20.
Správce rovněž zpracovává anonymní provozní údaje spojené s používáním Internetového obchodu (IP adresa, doména) pro generování statistik nápomocných spravování Internetového obchodu. Tyto údaje jsou všeobecné a anonymizovány, to znamená, že neobsahují identifikační znaky osoby navštěvující stránky Internetového obchodu. Tyto údaje se nezveřejňují třetím stranám.
Práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány
21.
Zákazník má právo žádat po Správci přístup ke svým osobním údajům, právo žádat omezení zpracování, právo žádat změnu nebo odstranění údajů, pokud jsou údaje nesprávné nebo nekompletní, právo na přenos, omezení zpracování údajů nebo odstranění údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.
22.
Zákazník může sám provádět změny nebo odstranění údajů, pokud jsou nesprávné nebo nekompletní prostřednictvím použití příslušné funkce na účtu Zákazníka.
23.
V případě udělení Zákazníkem souhlasu se zpracováním údajů může být souhlas zrušen v libovolném okamžiku a to nemá vliv na soulad s právem zpracovávání, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
24.
Za účelem uplatnění výše uvedených práv kontaktujte Správce zasláním příslušné písemné zprávy na adresu Správce: ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu Správce: dane.osobowe@e-mossa.eu.
25.
V případě porušení pravidel zpracování osobních údajů má Zákazník právo vznést námitku k dozorčímu orgánu, kterým je Předseda Úřadu ochrany osobních údajů.
Doba zpracovávání osobních údajů
26.
Osobní údaje Zákazníka se zpracovávají po dobu nezbytnou pro správné plnění Kupní smlouvy, a následně po dobu odpovídající promlčecí lhůtě nároků.
27.
Osobní údaje Zákazníka, získané na základě souhlasu na jejich zpracování za marketingovými účely, budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu.
Souhlas se zveřejněním otázek
28.
Uživatel dává souhlas se zveřejněním Správcem na webových stránkách Internetového obchodu obsahu otázky, kterou Zákazník zašle do Internetového obchodu prostřednictvím formulářů dotazů, které se nacházejí na webových stránkách Internetového obchodu. Takto zveřejňované otázky nebudou doprovázeny žádnými údaji dotazujícího, zejména jeho e-mailovou adresou.
Autorská práva
29.
Internetový obchod, včetně jeho názvu, jakož i jeho součástí: fotografií, obrázků, audio a video materiálů, prezentací, grafických prvků, informací, softwaru a práv v oblasti databází a jakýchkoli dalších materiálů prezentovaných na webových stránkách Obchodu nebo stahovatelných z těchto webových stránek (dále také: „Obsah“) podléhá právní ochraně a mají na něho nárok jeho vlastníci, Prodejce nebo subjekty, s nimiž Prodejce uzavřel příslušné smlouvy. Obsah Prodejce je chráněn autorskými právy, ochrannou známkou, uzavřenými obchodními smlouvami a dalšími právy. Uživatel je oprávněn používat Obsah, včetně Obsahu Prodejce, v souladu se zákonem pouze v mezích povoleného osobního použití a pouze pro řádné používání Internetového obchodu. Použití Obsahu Prodejce v jiném než výše uvedeném rozsahu je povoleno pouze na základě předchozího souhlasu uděleného Prodejcem, vyjádřeného písemnou formu pod sankcí neplatnosti. Uživatel nesmí Obsah Prodejce žádným způsobem upravovat ani reprodukovat, tisknout, veřejně prezentovat, distribuovat nebo používat jiným způsobem k jakémukoli veřejnému nebo komerčnímu účelu. Neoprávněné použití Obsahu, zejména Obsahu Prodejce, může být v rozporu s ustanoveními o právech duševního vlastnictví (včetně ustanovení zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a právech s ním souvisejících), ochranných známkách, soukromí a reklamě nebo jiné právní předpisy a pravidla. Uživatel není oprávněn mazat jakákoli autorská práva nebo ochranné známky z Internetového obchodu nebo jakéhokoliv Obsahu Prodejce. Jakákoli práva k Obsahu, která nejsou výslovně udělena v této politice ochrany osobních údajů nebo na základě samostatného výše uvedeného písemného souhlasu, jsou vyhrazena vlastníkům takového Obsahu a jako taková jsou chráněna zákonem.
Závěrečná ustanovení
30.
Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Naše politika ochrany osobních údajů se týká pouze Internetového obchodu cz.e-mossa.eu.
31.
Dotazy ohledně politiky ochrany osobních údajů směřujte na e-mailovou adresu: dane.osobowe@e-mossa.eu
32.
Internetový obchod si vyhrazuje právo na provedení změn a aktualizace této politiky kdykoliv za účelem zajištění, že tato splňuje po celou dobu aktuální zákonné požadavky a odpovídá aktuální nabídce výrobků a služeb. Jakékoli změny budou zveřejněny ve formě jednotného textu obsahujícího změny Politiky ochrany osobních údajů na webových stránkách obchodu cz.e-mossa.eu. Navíc provedení nákupu v internetovém obchodě cz.e-mossa.eu vyžaduje pokaždé seznámení se s aktuální verzí politiky a jejich akceptaci.
pixel